Profil advokátskej kancelárie

Marcel Dolobáč, JUDr. PhD., advokát  

(1980)

 

Absolvent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003) vykonáva advokátsku prax od roku 2003 a od roku 2006 je advokátom. 

   

Okrem výkonu advokácie pôsobí v súčasnosti na svojej alma mater ako odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V roku 2009 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce mu bol udelený titul „philisophiae doctor“. Autor a spoluautor viacerých vedeckých článkov z oblasti odboru, zúčastnil sa niekoľkých prednáškových pobytov doma i v zahraničí. Člen Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo.

 

Od roku 2009 je externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.     

 

Okrem advokáta pôsobia v súčasnosti v advokátskej kancelárii i dvaja koncipienti, advokátska kancelária spolupracuje s viacerými externými odborníkmi.