Služby

 Advokátska kancelária JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. poskytuje právne služby v nasledovných oblastiach práva :

 

Ústavné právo

 • spracovanie ústavných sťažností,
 • zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom SR.

 

Občianske právo

Nehnuteľnosti:

 • poskytovanie poradenstva fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim v oblasti stavebného a projektového manažmentu a developerským spoločnostiam,
 • poskytovanie poradenstva pri prenájme nehnuteľností,
 • komplexný servis právnych služieb súvisiaci s prevodom nehnuteľností (spracovanie listín o právnych úkonoch - kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva a ďalšie písomné podania potrebné pre vklad do katastra),
 • právna pomoc pri zriaďovaní záložných a vecných bremien,
 • poskytovanie právnej pomoci v oblasti vysporiadania podielového spoluvlastníctva,
 • riešenie problémov týkajúcich sa "dvojitého vlastníctva", pozemkových spoločenstiev a ich pozemkov, spoluvlastníckych vzťahov, vzťahov vlastníkov stavieb postavených na cudzích pozemkoch, ako aj otázok súvisiacich s vydržaním,
 • príprava relevantnej zmluvnej dokumentácie.

Dedičšké právo:

Právne zastúpenie klientov v dedičských konaniach, eventuálne v konaniach nadväzujúcich, resp. súvisiacich s týmto konaním.

Rodinné právo:

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach v oblasti právnych vzťahov upravených v zákone o rodine a súvisiacich právnych normách, najmä zastupovanie v rozvodovom konaní, v konaní o úprave vzťahov medzi manželmi alebo o úprave práv a povinností k maloletým deťom a pod.,
 • zastupovanie klientov v konaní o vysporiadanie BSM.

Právo duševného vlastníctva:

Poskytovanie právnej pomoci pri tvorbe, právnej analýze a úprave zmlúv, obsahom ktorých sú právne vzťahy predpokladané autorským zákonom, eventuálne obchodným zákonníkom zastrešujúce oblasť ochrany práv autorov na výsledky tvorivej duševnej činnosti, ako aj oblasť priemyselných práv, tvorba návrhov franšízových zmlúv; zastupovanie klientov v súdnych sporoch pri uplatňovaní práv súvisiacich s ich nehmotným majetkom.

Spory a iné konania pred súdmi:

Zastupovanie klientov vo všetkých druhoch občiansko - právnych sporov vrátane sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti.

 

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so vznikom, zmenou, resp. zánikom pracovného pomeru (príprava manažerských, pracovných a iných zmlúv upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami),
 • tvorba pracovných poriadkov a interných predpisov zamestnávateľa,
 • posudzovanie vzniku, zmeny a ukončenia pracovnoprávnych pomerov,
 • úprava vzťahov s odborovými organizáciami a zamestnaneckými radami t.j. poskytovanie relevantnej právnej pomoci pri kolektívnom vyjednávaní, spracovaní návrhov kolektívnych zmlúv,
 • riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poradenstvo pri nakladaní s osobnými údajmi zamestnancov,
 • posudzovanie rôznych spôsobov odmeňovania zamestnancov,
 • uplatňovanie nárokov zamestnancov v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru.

 

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností:

 • poskytovanie právnej pomoci pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností a družstva (vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi),
 • poskytovanie právnej pomoci pri zmenách v obchodných spoločnostiach a družstva a pri ich zrušení a likvidácii,
 • obstarávanie súladu s právom v prípade konania valných zhromaždení, či zvyšovania a znižovania základného imania,
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti zakladania spoločných podnikov (joint ventures).

Hospodárska súťaž, nekalá súťaž a ochrana obchodného mena:

 • právne poradenstvo v oblasti protimonopolného práva zamerané na dodržiavanie právnych predpisov v danej oblasti (spracovanie analýz a posúdenie zmluvných vzťahov v súvislosti s porušovaním súťažného práva),
 • poskytovanie právnej pomoci zameranej na predchádzanie súdnych sporov vyplývajúcich z nekalosúťažného konania a neoprávneného používania obchodného mena,
 • zastupovanie klientov v eventuálnych sporoch vyvolaných v dotknutých oblastiach,
 • zastupovanie klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom SR.

Zmluvné právo:

Právne zastrešenie všetkých otázok súvisiacich s kreáciou návrhov zmlúv, vypracovaním stanovísk, právnou analýzou už existujúcich návrhov právnych úkonov a ich úpravou, zastupovanie klientov na súvisiacich rokovaniach o budúcom obsahu všetkých druhov zmlúv.

Správa a vymáhanie pohľadávok:

 • manažment pohľadávok a poskytovanie poradenstva pri optimalizácii speňažovania pohľadávok,
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s postúpením pohľadávok, ako aj pri ich nadobúdaní,
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • súdne vymáhanie pohľadávok,
 • exekučné vymáhanie pohľadávok,
 • vymáhanie pohľadávok prostredníctvom rozhodcovského súdu.

Konkurzné právo:

 • iniciovanie konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 • vypracovávanie konkurzných prihlášok pohľadávok,
 • zastupovanie klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, eventuálne zasadnutiach veriteľských výborov,
 • ochrana záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu.

Spory a iné konania pred súdmi:

Zastupovanie klientov vo všetkých druhoch obchodno - právnych sporov v súdnych konaniach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

 

Správne právo

 • poskytovanie právnych služieb súvisiacich so zastúpením klientov v konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy (napr. katastrálne konanie, stavebné konanie a pod.),
 • zastupovanie klientov v sporových konaniach vedených podľa piatej časti Občianského súdneho poriadku.